KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
Şırnak Belediyesi 12 Personel Alacak | Memur Haberleri

Şırnak Belediyesi 12 Personel Alacak

Şırnak Belediyesi 12 Personel Alacak

Şırnak Belediyesi ilk defa atanmak üzere 12 personel alımı yapacak detaylar haberimizde.

Whatsapp haber ihbar

Şırnak  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek   üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk Defa   Atanacaklara   Dair   Sınav   ve   Atama   Yönetmeliği  ile  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği”  hükümlerine   göre   aşağıda   unvanı,   sınıfı,   derecesi,   adedi, nitelikleri,  KPSS  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,   belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 9 1 *Herhangi bir Lisans Programından mezun olmak
*En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
Kadın KPSSP3 60
2 Zabıta Memuru GİH 9 1 *Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak
*En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
Kadın KPSSP93 60
3 V.H.K.İ GİH 9 5 • Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Bankacılık, Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi,Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Basın ve Yayın, Pazarlama,Medya ve İletişim, Sosyal Hizmet, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Bilgi Yönetimi, Türkçe öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği ,Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Tarih,Coğrafya lisans programlarının birinden mezun olmak.
*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
Kadın/Erkek KPSSP3 60
4 V.H.K.İ GİH 9 7

• Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak
• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

Kadın/Erkek KPSSP93 60

 BAŞVURU ŞARTLARI: 

 •  Erkek adaylar için askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  ya  da  askerlik  çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Hangi   kadroya   başvuru   yaptığına   ilişkin   dilekçe   vermek,   (Her   aday   eğitim   durumuna   göre   ilan   edilen  yalnızca  bir  kadroya  başvuru yapacaktır.)
 • İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak,  2020  yılı  Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında   belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 •  Zabıta  memuru  kadrolarına  başvuracaklar  için;  657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta  memuru  kadrolarına  başvuru  yapılabilmesi  için;  tartılma  ve ölçülme  aç  karnına,  soyunuk  ve   çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri  belediyemizce yapılacaktır.
 • Zabıta  Memuru  kadrolarına  başvuru  yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip,
 • Zabıta  Memuru  kadrolarına  başvuru  yapacaklar  için  sınavın  yapıldığı  tarihte  30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.sirnak.bel.tr internet adresinden temin   edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)    Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)    Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet  üzerinden  alınacak   barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
c)    Yabancı  okul  mezunları  için  denklik  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (Aslı  ibraz  edilmek   kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir)
d)    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
e)    Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)     Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)    2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
i)     Veri  hazırlama  ve  kontrol  işletmeni  kadroları  için  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı  bilgisayar  işletmeni  sertifikasına  sahip  olmak  veya  mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)  Adaylar,  başvuru  esnasında istenilen belgeleri  ile  birlikte  08.03.2021  gününden  12.03.2021  günü  mesai  bitimine  kadar  (mesai  günlerinde  saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz yaziisleri@sirnak.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Şırnak Belediyesi Merkez/ŞIRNAK adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
d)  Zabıta  memuru  kadrolarına  başvurular  şahsen  yapılacak  olup  adaylar  yukarıda  belirtilen  tarihlerde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapmak  üzere  Şırnak
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar  KPSS puanlarına   göre   sıralanarak,   en yüksek  puanlı   adaydan  başlamak   üzere  atama  yapılacak  her  bir  unvan  için  boş  kadro  sayısının  beş  katı  oranında  adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sınava  çağrılacak son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava  çağrılacaktır.
 • Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   ve   KPSS puanları   ile   sınav yeri ve zamanı   başvuruların  değerlendirilmesini müteakip 26.03. 2021 tarihinden  itibaren  Belediyemizin  www.sirnak.bel.tr  resmi   internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları  kabul  edilip  sınava  çağrılan  adaylara Belediyemizce  düzenlenen  ve  adayların  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin  bulunduğu  “ Sınav  Giriş  Belgesi”  gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava  katılma  hakkı  elde  edemeyen  adaylara  herhangi  bir  bildirimde  bulunulmayacaktır.
 • Sınav   giriş   belgeleri   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylara   başvuru   formunun   iletişim    bilgileri   bölümünde   belirtmiş   olduğu   adrese gönderilecektir.   Başvuru   formunda     belirtilmiş   olan   adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri    başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı  adres  bildirimi  sebebiyle  postada  oluşabilecek  gecikmeler  veya  postanın  ulaşmamasından Şırnak Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta Memuru alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi   Hizmet  Binasında  sözlü sınav ve   uygulamalı sınav yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Memur alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak Belediyesi  Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınav Konuları:
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Zabıta  memuru  için  uygulamalı  sınav;  Kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi   ve  sportif  dayanıklılık  gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı, belediye  tarafından  yapılan  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  sonucu  hesaplanan  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

 

Memur kadroları sınavında değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı:  belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Belediyenin www.sirnak.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  belediyenin  internet  adresinde  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edebilir.  İtirazlar,  sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sorularınızı yorum olarak veya sitemize üye olarak sorabilirsiniz. Bütün adaylara başarılar dileriz...        YORUMUNUZU PAYLAŞIN