KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
TÜRMOB'dan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Duyurusu | Memur Haberleri

TÜRMOB'dan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Duyurusu

TÜRMOB'dan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Duyurusu

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır. Detaylar haberimizin devamında...

Whatsapp haber ihbar

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak  2005  tarih  ve  25702  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanmış  "Yeminli  Mali  Müşavirlik  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınavları,  aşağıda  belirtilen  tarihlerde  Ankara,  İstanbul  ve  İzmir illerinde yapılacaktır.
Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest  Muhasebeci  meslek  mensupları  ve  anılan  3568  sayılı  Yasa’nın  6’ncı  maddesine  göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2021/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri    : 3-4 Nisan 2021
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri    : 01.02.2021-15.02.2021
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri     : 01.02.2021-02.03.2021

İlk  kez  sınav  başvurusunda  bulunacak  adayların,  15.02.2021  tarihi  itibariyle  stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınav  başvuruları  TESMER  Otomasyon  Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

-  İlk  kez  sınava  katılacak  adaylar,  TEOS  üzerinden  ön  başvurusunu  yaptıktan  sonra  bu belgenin   yazıcı   çıktısını,   sınav   başvuru   dosyası   ile   birlikte   bağlı   olduğu   SMMM   Odası Başkanlığına teslim edecektir.

- Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir. Sınava  girecek  adayların,  yukarıda  belirlenen  süreler  içerisinde  başvurularını  yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1)  Hukuk,  iktisat,  maliye,  işletme,  muhasebe,  bankacılık,  kamu  yönetimi  ve  siyasal bilimler  dallarında  eğitim  veren  fakülte  ve  yüksekokullardan  veya  denkliği  Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak  veya  diğer  öğretim kurumlarından  lisans  seviyesinde  mezun  olmakla  beraber  bu  fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3)  Kanunun  4'ncü  maddesindeki  genel  ve  5'nci  maddesindeki  özel  şartları  taşımaları yanında   45'nci   madde   ve   48'nci   maddenin   ikinci   fıkrasının   (c),   (e)   bentleri   ile   49   uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI
19  Ağustos  2014  tarih  ve  29093  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Yeminli   Mali   Müşavirlik   ve   Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik   Sınav   Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete'de   yayımlanmış   Sınav   Yönetmeliği’ne   göre,   Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
- Finansal Muhasebe,
- Finansal Tablolar ve Analizi,
- Maliyet Muhasebesi,
- Muhasebe Denetimi,
- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
-  Hukuk  (Ticaret  Hukuku,  Borçlar  Hukuku,  İş  Hukuku,  SSK  ve  BAĞ-KUR  Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
-  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı  (19  Ağustos  2014  tarihinden  sonra  3568  sayılı  Yasa’nın 6'ncı  maddesinin 2.  fıkrasının  (a),  (b), (c),  (d),  (e),  (f),  (g),  (h) ve (i) bentleri uyarınca,  3  yıllık hizmet   süreleri,   staj   süresinden   sayılmış/sayılacak   adaylar   bu   sınav   konusundan   sorumlu olacaklardır.   2015   yılı   öncesinde   staja   giriş   sınavlarından   başarılı   olan   adaylar   sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2) Nüfus kayıt örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
3) 1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
5) Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi,
Mezun  belgesi  e-Devlet  kapısında  bulunmayan  adaylar  aşağıdaki  belgelerden  herhangi birisini sunabilirler.
-  Noter  onaylı  Diploma  veya  noter  onaylı  geçici  mezuniyet  belgesi,  (Diplomanın  arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
-  Diploma  veya  geçici  mezuniyet  belgesi  aslının  TESMER  Şubesi  /  Oda  tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür”  şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi,  (Diplomanın  arka  sayfasında  kimlik  bilgileri  bulunması  bu  işlem arka  sayfa  için  de yapılacaktır.)
- Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
-  Yabancı  Öğrenim  Kurumlarından  alınmış  diplomalar  için  Yüksek  Öğretim  Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
6)  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  stajının  tamamlanmış  olduğunu  gösteren  staj bitirme belgesi (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)
7) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
8)  Yasa'nın  6.  maddesinin  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h,  i  maddeleri  kapsamında  hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
9) Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
10) Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,
11) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir),
12)  SM  ruhsatı  olup,  SMMM  sınavına  başvuruda  bulunanlardan;  1,  2,  3,  4  ve  5. maddelere  ek  olarak  ruhsat  fotokopisi,  faaliyet  belgesi,  serbest  çalışanlardan  ayrıca,  ilgili  vergi dairesinden  alınacak  affa  uğramış  olsalar  dahi  kaçakçılık  suçlarından  dolayı  hüküm  giyilmiş olunmadığını gösterir belge,
13) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 6, 7, 9 ve 10. sırada belirtilen belgeler istenmez,
Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 185,00 ¨ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak
adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.295,00 ¨, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.480,00 ¨
ödemeleri gerekir,
Sınav  bedelleri,  TÜRMOB  Temel  Eğitim  ve  Staj  Merkezi’nin  (TESMER)  aşağıda  yer alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
- Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî  Gazete) 2.  fıkrasına göre,  Serbest  Muhasebeci  Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar,  ilk  sınav  tarihinden  itibaren  3  yıl  içerisinde  yılda  3  kez  açılacak  tüm  sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda  başarılı  olamayanların,  tekrar  sınava  girebilmek  için  sınav  giderleri  karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son  başvuru  tarihi  çalışma  saati  bitimine  kadar  Odalar  aracılığı  ile  veya  “Türkiye  Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler ve Yeminli  Mali Müşavirler Odaları  Birliği-Temel  Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri  gerekmektedir  (Postada  meydana  gelebilecek  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel  şartlar   ile  5.   maddesinde  düzenlenen  özel  şartları  taşımadıkları  anlaşılanların  sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.
1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2)  Sınavın  yapılacağı  yerler  ve  sınav  programı  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler Odalarının  ve  TÜRMOB  Temel  Eğitim  ve  Staj  Merkezi'nin  (TESMER)  internet  sitelerinde duyurulacaktır.
3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
4) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.        YORUMUNUZU PAYLAŞIN